बंद करे

ड्राफ्ट मतदाता सूची नगरपालिका समालखा 18 फरवरी, 2022

वार्ड नं 1 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 2 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 3 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 4 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 5 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 6 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 7 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 8 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 9 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 10 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 11 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 12 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 13 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 14 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 15 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 16 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची
वार्ड नं 17 मतदाता सूची
Supplementary मतदाता सूची